Els criteris d'acceptació d'ecoBooks són els requisits de qualitat que han de complir els ecoBooks per ser reutilitzats. Es tenen en compte en el procés de revisió d'ecoBooks, tant per entregar-los com per retornar-los. 

Un llibre pot ser rebutjat perquè no compleix amb aquests criteris:A totes les comandes trobareu adjunt el següent full amb els criteris d'acceptació d'ecoBooks: