Els criteris d'acceptació d'ecoBooks són els requisits de qualitat que han de complir els ecoBooks per ser reutilitzats. Es tenen en compte en el procés de revisió d'ecoBooks, tant per entregar-los com per retornar-los. 

Un llibre pot ser rebutjat perquè no compleix amb aquests criteris:


- Llibres subratllats. S'admet un màxim de 15 pàgines subratllades, a llapis, bolígraf o marcador

- Llibres mal folrats. No s'admeten folres adhesius en mal estat.

- Llibres amb noms: S'acceptaran llibres identificats si noms/cognoms surten a la 1a plana però mai a la coberta o als llums.

- Llibres amb humitats evidents: No podem acceptar llibres amb senyals evidents d'humitat, taques de líquids o danys que no es poden reparar i dificulten el seu ús o lectura.

- Llibres incomplets: No s'admetran llibres si falten pàgines o estan trencades i no són reparables.

- Llibres amb textos, dibuixos o marques de qualsevol tipus: S'admet un màxim de 5 planes excepte si els dibuixos o marques són de mal gust.

- Llibres amb exercicis fets, ni tan sols a llapis: S'admet un màxim de 5 planes amb exercicis fets. Tampoc s'admeten llibres amb exercicis mal esborrats o amb restes de goma.

- Llibres amb danys: No s'accepten llibres amb cobertes malmeses, lloms desenganxats i/o amb cantonades en tan mal estat que impedeixin el normal ús del llibre.


A totes les comandes trobareu adjunt el següent full amb els criteris d'acceptació d'ecoBooks: